v_dorozi: (я-камінь)
[personal profile] v_dorozi
Липень прошиє до жил і до суті,
Лезом розпеченим – шкіру безкровну.
Рідні навчають здорової люті:
Падати кішкою, бити уповну.

Вибір убогий в цих первісних хащах:
Здохнути змієм чи впасти крилатим.
Першими йтимуть, як завше, найкращі.
Ріки навчають нас відпускати.

М’ята і шавлія пустять коріння
В рани осколкові – й квітом болітимуть.
Кістка зростатись освоює вміння…
Нас зустрічатимуть «многая літами»,

Кров’ю солодкою вишні й чорниці,
Верес мовчатиме, начебто знає щось…
З пам’яті рідні стираємо лиця.
Липень згорає. А ми ще лишаємось.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112 13141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:00 pm
Powered by Dreamwidth Studios