v_dorozi: (я-камінь)
[personal profile] v_dorozi
Липень прошиє до жил і до суті,
Лезом розпеченим – шкіру безкровну.
Рідні навчають здорової люті:
Падати кішкою, бити уповну.

Вибір убогий в цих первісних хащах:
Здохнути змієм чи впасти крилатим.
Першими йтимуть, як завше, найкращі.
Ріки навчають нас відпускати.

М’ята і шавлія пустять коріння
В рани осколкові – й квітом болітимуть.
Кістка зростатись освоює вміння…
Нас зустрічатимуть «многая літами»,

Кров’ю солодкою вишні й чорниці,
Верес мовчатиме, начебто знає щось…
З пам’яті рідні стираємо лиця.
Липень згорає. А ми ще лишаємось.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2017

S M T W T F S
      1
23456 78
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:48 am
Powered by Dreamwidth Studios