v_dorozi: (Оленярство)
[personal profile] v_dorozi
Досвід приходить із вітром. Носи свої стигми
Зесередини шкіри. Ховай літачки паперові
У куточках очей – бо ж на ранок ми станем чужими,
Але будемо відати: досвід приходить з любові.

Досвід приходить зі смертю. З умінням тікати
З цього дому, із міста, зі шкіри, від тебе, від себе…
Із умінням ставати прозорим й обходити ґрати
Цих апокрифів й пасток, й одвічних претензій до неба.

Досвід приходить із пилом в порепаних п'ятах,
З передозом доріг і розривів, з похміллям трикрапок.
Досвід нічому не вчить – ми ж одвіку вар'яти,
Що у грудях дірки затикають дранням арафаток.

Досвід приходить з прощенням – на згарищі міста,
Битим склом в піднебіння, котом у мішку на порозі.
Досвід приходить запізно нічним падолистом,
Пацаном із ножем, що чатує на тебе на розі.

Досвід приносить майстерність очей не відвести,
Та нести за собою свою трьохсотрічну утому,
Обійматися наче востаннє – на днів перехресті…
Досвід приходить із вітром. Зі шляхом додому.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112 13141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:04 pm
Powered by Dreamwidth Studios