Герда

May. 28th, 2017 12:22 pm
v_dorozi: (Оленярство)
[personal profile] v_dorozi
***

Снігова королева приходить і просить у мене курити.
Її очі й долоні холодні - мов серед серпня мохіто.
Її губи обвітрені. Брови підведені олівцем,
Вона носить в собі іронію і спокій кінець кінцем.

Вона каже: не бійся, мала, ти цієї вічної мерзлоти,
Бо ж давно з усіма страхами перейшла на впевнене "ти".
Зрештою, все минуще і вічне колись мине,
Тож давай діставай санчата - й гайда зі мною в турне!

Снігова Королева скидає мешти, сіда на диван з ногами,
Небо за вінками мерехтітиме сивими голубами.
Вона каже: "Твої вірність й троянди нікчемні й смішні!
Як не борсайся і не кохай - всі ми будем по вуха в лайні".

Я дивитимусь мовчки на довершеність її кожної риси,
На її алгоритми рухів, і гаптовані інеєм ризи.
Я всміхатимусь, думаючи - Боже, яка ж я дурна...
А в легенях мені лоскотатиме паростками весна.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

September 2017

S M T W T F S
     12
3456789
101112 13141516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 19th, 2017 05:03 pm
Powered by Dreamwidth Studios