Голос

Mar. 22nd, 2017 08:38 am
v_dorozi: (лисО)
[personal profile] v_dorozi
Твій голос в моїй голові глушитиме рев турбін
Літака, що я ним тікатиму від тебе і від сивин.
Коли моя лінія Маннергейма перетнеться з твоєю - руки,
Я забуду паспортні дані, й збагну - всі ми вийшли з одної ріки.

Але поки твій голос мов якір, мов захист від хиб та куль.
Мистецтву не озиратися навчають у точці "нуль",
Мистецтву не вірити спогадам, і опору від отрут...
Твій голос вкотре проб'є систему моїх оборонних споруд.

І будуть тріщати палуби, і плавитись льодовик...
Весна народиться з болем, і цей первородний крик
Твій голос заглушить. І виведе літак мій з лихих піке
Туди, де "периметр чистий", і небо мов брід мілке...

Твій голос в моїй голові заглушить розривів звук,
Але не озвучить слів тих, єдиних, що від розлук
За панацею правлять. Твій голос - немов оберіг,
Безсилий проти безсмертя. Безсилий для тих, хто не зміг

Сказати найважливішого. Та й зрештою, грець із ним.
Тобі від мене залишиться лише жетон з позивним.
Тобі від мене залишиться мовчання моїх лісів.
Твій голос буде зі мною. А отже наразі не треба слів.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2017

S M T W T F S
      1
23456 78
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:46 am
Powered by Dreamwidth Studios