Літо

Jul. 22nd, 2016 06:31 am
v_dorozi: (Нюхмумрик-2)
[personal profile] v_dorozi
...потяги існують для того, аби пити в них чаї, не спати і строчити у блокноті всяке-різне:

***
Це літо не матиме позивного,
Натомість матиме надто юне лице
І серце занадто давнє.

Це літо не матиме ніц такого,
Ради чого варто смикнути за кільце
"Ефки" чи дверей твоєї вітальні.

Це літо ховатиме рани у очереті
В його ріках навіть мушлі з кевлару,
В його розпачі забагато мовчання

Завдовжки із життя. Коли проспівають треті
Півні чи "Гради", ти налаштуєш гітару,
Й кожен звук чаруватиме. Ніби востаннє.

(Київ-Львів)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2017

S M T W T F S
      1
23456 78
9 101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:47 am
Powered by Dreamwidth Studios